WINKELWAGEN: Geen producten € 0,00
MXG

Algemene voorwaarden

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper  : MXG ( Mobile Excitement Group) is een NV (naamloze Vennootschap)  met maatschappelijke zetel te Fazantenstraat 37, 2811 Leest met ondernemingsnummer 0452.664.356
Koper :iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MXG  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Producten :het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
Website(s) : www.mxg.be
1.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van mxg.be, alsmede op alle met MXG aangegane overeenkomsten.
1.3   Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MXG is ingestemd.
1.4  De Websites richten zich uitsluitend op de Belgische markt. De Koper dient in België te verblijven om op de Website te bestellen.
1.5  MXG behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
1.6  Door het gebruik van de Website van MXG en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
1.7  MXG is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2  Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
2.4  Koper en MXG  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MXG gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.5  Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. PRIJZEN

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.
3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. BETALING

4.1  Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
Kredietkaart (VISA, MasterCard)
BanContact / mister cash
On line banking via ING,KBC en Dexia
4.2  Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.
4.3  Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. MXG is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
4.5  Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die MXG, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
In geval van niet tijdige betaling is MXG bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft,over op de koper.
5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren, de koper stelt alles in het werk de producten in ontvangst te nemen tijdens de leveringstermijn.
5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft MXG het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is MXG gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. RECHT VAN VERZAKING 

6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
6.2 De Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet, zonder boete en zonder opgave van motief.
6.3 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enig afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:

MXG
Fazantenstraat 37
2811 Leest

Originele verpakking(en) waar op geschreven is of voorzien zijn van transport en/of andere stickers, worden niet aangenomen.

6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
6.5 Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen (cfr. artikelen 5.3 en 6.3).
6.6 In het geval van artikel 6.5 de verkoper na 30 dagen na aanvaarding van de terugzending niet is overgegaan tot terugbetaling, is de verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.
6.7 Ex artikel 47 §4, 2° & 3° Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, is het verzakingsrecht niet van toepassing op :

- de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
- de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1  Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
7.2  De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 In beginsel geldt voor door MXG geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, MXG in kennis te stellen. Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
8.2  Indien MXG om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper , dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.3  Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van MXG of de fabrikant zijn verricht;
indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.4  De Koper is gehouden MXG  te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MXG  zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.5  Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. MXG streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
8.6  Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan MXG.

9. OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht is MXG niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. MXG is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. PRIVACY

10.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.
10.2 De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
10.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

11. TOEPASSELIJK RECHT 

11.1  De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
11.2  Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.
 

belgischewebshop  Gratis verzending vanaf 100 euro  17 servicepunten  helpdesk 14 dagen retouche  taxipost  24 maanden garantie  beveiligde betaling